POZOR ! Změna sídla Nadačního fondu Kapka naděje! Nově sídlíme v ulici Žatecká 16/8, Praha 1 Josefov

Všeobecné podmínky

 

Tyto všeobecné podmínky (dále jen Podmínky) upravují vztahy mezi osobou, která má zájem přispět do veřejné sbírky prostřednictvím dobraci.kapkanadeje.cz (dále jen Přispěvatel) a Nadačním fondem Kapka naděje, IČ 25755277, se sídlem Revoluční 1200/16, 101 00 Praha 1, který je provozovatelem veřejné sbírky a webových stránek www.kapkanadeje.cz (dále jen „Provozovatel“). Potvrzením a odesláním daru Přispěvatel potvrzuje i seznámení se s Podmínkami a souhlas s nimi.

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Veřejná sbírka

Provozovatel provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, veřejnou sbírku, oznámenou u Magistrátu hl. m. Prahy pod sp. zn. S-MHMP/733150/2014, za účelem získání peněžitých příspěvků na zajištění léčebných, školních, kulturních a sociálních potřeb nemocných dětí v České republice, na podporu vědeckých aktivit – pomoc při zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod, na pomoc v oblasti psychosociální péče, např. rekonvalescenční pobyty, a na podporu projektu Banky pupečníkové krve. Výtěžku veřejné sbírky bude použito zejména pro děti s nádorovým onemocněním, poruchami krvetvorby a jinak těžce nemocné děti (dále jen „Veřejná sbírka“).

Příspěvek do Veřejné sbírky

Prostřednictvím zadání příspěvku na www.kapkanadeje.cz/dobraci Přispěvatel přispívá do Veřejné sbírky, a to vázaně podle volby vybraného projektu/položky. Výše příspěvku do sbírky odpovídá hodnotě vyznačené při placení.

Poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky se kromě těchto Pravidel řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzhledem k neobchodní povaze činnosti Provozovatele v rámci Veřejné sbírky se na vztah Přispěvatele a Provozovatele neuplatní pravidla, která zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví pro vztah podnikatele a spotřebitele a pro prodej zboží v obchodě.

Okamžikem potvrzení platby je mezi Přispěvatelem a Provozovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky, na základě které má Přispěvatel povinnost poskytnout příspěvek do Veřejné sbírky ve výši vyznačené při platbě a Provozovatel zejména povinnost příspěvek do Veřejné sbírky využít za účelem Veřejné sbírky a zvoleného projektu/položky.
V případě, že by došlo ke změně ceny či rozpočtu daného projektu, nebo byla již hodnota projektu naplněna, Provozovatel použije zbylé prostředky za obecným účelem Veřejné sbírky nebo na úhradu jiného projektu. Přispěvatel a provozovatel mají dále práva a povinnosti stanovené těmito Pravidly.

 

II. PROJEKTY

Jednotlivé projekty jsou na dárcovském portálu www.kapkanadeje.cz/dobraci uveřejňovány dle uvážení správní rady Nadačního fondu Kapka naděje a na Příspěvek není právní nárok a proti rozhodnutí správní rady Nadačního fondu Kapka naděje se nelze odvolat. Svá rozhodnutí správní rada Nadačního fondu Kapka naděje neodůvodňuje.

Veškeré informace o projektech jsou informativní a formulovány obecně po konzultaci s příjemci daru. Veškeré informace jsou uvedeny v nejlepším vědomí a svědomí.  Nadační fond Kapka naděje nenese zodpovědnost za faktické chyby v textech, které byly Provozovateli předány třetí stranou. Veškeré fotografie v projektech jsou pouze ilustrační, pokud není uvedeno jinak.

 

III. POTVRZENÍ O DARU

Provozovatel zasílá Přispěvateli potvrzení o daru. Potvrzení o daru je Přispěvateli zasláno ve formátu PDF v příloze e-mailu na adresu, kterou zadal během příspěvku.

Poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky na dárcovském portálu www.kapkanadeje.cz/dobraci umožňuje přispěvateli odečíst si dar od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Přispěvatel má možnost vyžádat si potvrzení o daru zpětně, pokud jednoznačně doloží svůj příspěvek prostřednictvím dárcovského portálu www.kapkanadeje.cz/dobraci.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: 

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Nadační fond Kapka naděje má nárok na osvobození bezúplatných příjmů (darů) od daně z příjmů (dříve daně darovací). Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

 

IV. REKLAMACE

Vzhledem k charakteru veřejné sbírky se na příspěvek nevztahují záruční a další podmínky stanovené občanským zákoníkem pro prodej zboží v obchodě.

V případě reklamace Přispěvatel informuje Provozovatele bez zbytečného odkladu emailem na adresu: info@kapkanadeje.cz v e-mailu je nutné uvést údaje potřebné k dohledání příspěvku.

V případě nedoručení potvrzení o daru z důvodu špatně zadané elektronické adresy příjemce může Přispěvatel požádat o zaslání na adresu novou a Provozovatel se mu pokusí vyhovět a zaslat email znovu. Chyby v textu zadaném Přispěvatelem reklamovat nelze.

 

V. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel nakládá s osobními údaji Přispěvatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Přispěvatelem Provozovateli v průběhu přispívání do Veřejné sbírky prostřednictvím příspěvku na www.kapkanadeje.cz/dobraci jsou důvěrné.

Provozovatel zpracovává osobní údaje Přispěvatele a údaje o došlých platbách organizací Nadační fond Kapka naděje za účelem uskutečnění plnění smlouvy s Přispěvatelem, zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o možnostech dárcovství, informování o činnosti této organizace a statistiky.

Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám s výjimkou sdělení jména a adresy dodání doručovateli a s výjimkou sdělení jména a údajů o příspěvku bance na její vyžádání v souvislosti s akceptací platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě Internet. Provozovatel se zavazuje užívat tyto údaje pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném, a to až do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit písemně na adresu sídla Provozovatele anebo e-mailem na adresu: info@kapkanadeje.cz. 

Přispěvatel je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých osobních či firemních údajů.

Přispěvatel má právo na ochranu svých osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům a další práva garantovaná mu zákonem č. 101/2000 Sb. Na žádost Přispěvatele o informaci o zpracování svých osobních údajů je Provozovatel povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat v souladu s § 12, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podle § 21, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů má Přispěvatel, který se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Přispěvatele nebo v rozporu se zákonem, právo požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Pravidla prodeje jsou zveřejněna na internetových stránkách dobraci.kapkanadeje.cz

Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit a doplňovat. Pro Přispěvatele i Provozovatele jsou závazná Pravidla ve znění zveřejněném v okamžiku příspěvku.